Ga direct naar


Geschiedenis

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de voorgeschiedenis van de entiteiten die tot Stichting Beheer SNS REAAL hebben geleid.

In 1997 vond de fusie plaats tussen SNS Groep N.V. en Reaal Groep N.V., twee landelijk werkende financiële instellingen. Zowel SNS als REAAL hadden toen al een lange fusiegeschiedenis achter de rug.

SNS is voortgekomen uit de spaarbankenwereld, waarbij vele eerste spaarbanken al in de eerste helft van de negentiende eeuw werden gesticht. Bijna alle spaarbanken zijn destijds vooral uit sociale, en veel minder uit commerciële, overwegingen opgericht. Vele fusies tussen kleinere spaarbanken leidden tot een aantal grotere regionale banken, die vervolgens in 1987 samengingen in SNS: de Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken. Bij die gelegenheid werd een Stichting Beheer opgericht, die als doel had het sparen te bevorderen door deel te nemen in het kapitaal van SNS en ook als doel had het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking.

REAAL is in 1990 gevormd door het samengaan van twee grote verzekeringsmaatschappijen en drie kleinere banken. De verzekeraars, in het begin van de twintigste eeuw opgericht, zijn altijd nauw verbonden geweest met de diverse vakbewegingen. Deze achtergrond verklaart dat men een deel van de winst van de ondernemingen wilde aanwenden voor het cultureel sterker maken van de arbeidersklasse. Hiertoe was een speciale commissie in het leven geroepen, die zorg droeg voor de verdeling.

Gezien deze lange, sociale, voorgeschiedenis van beide fusiepartners SNS en REAAL is het niet meer dan logisch dat zij in 1997 niet alleen samengaan in SNS REAAL Groep, maar ook Stichting Beheer SNS REAAL belasten met het behartigen van de belangen van SNS REAAL en met het verrichten van uitkeringen met een ideële of sociale strekking. In feite niet meer of minder dan een voortzetting van een beleid waarvoor de kiem al bijna twee eeuwen geleden is gelegd.

Door de beursgang van SNS REAAL in 2006 krijgt Stichting Beheer de beschikking over een groot vermogen en daarnaast krijgt de Stichting een serieuze governancerol als meerderheidsaandeelhouder van een beursgenoteerde bank-verzekeraar. Een governancerol die begin 2013 komt te vervallen door de nationalisatie van SNS REAAL. Daarop worden de statuten gewijzigd en wordt de enige statutaire doelstelling van de Stichting: het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking.

Klik hier voor een uitgebreide geschiedenisStichting Beheer SNS REAAL
Orteliuslaan 27
3528 BA  UTRECHT

E: contact@beheersnsreaal.nl

T: (070) 206 01 70*

*) Telefoon VDH Bestuurszaken, vraagt u naar Gert van der HouwenHandelsregister KvK Utrecht
nr. 41091124
Snelkoppelingen

.